Algemene voorwaarden

  1. Reikwijdte van de Algemene Voorwaarden

De volgende basisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en contractuele overeenkomsten die zijn geplaatst bij Monday Merch of tussen Monday Merch en kopers van producten van Monday Merch. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Monday Merch, tenzij partijen zijn overeengekomen om af te wijken van deze Algemene Voorwaarden.

Alleen als Monday Merch voor of op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst expliciet schriftelijk heeft bevestigd dat de algemene voorwaarden van het contract afwijken van die van de contractuele partner, zal de overeenkomst geldig zijn.

De contractpartij doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden (van verkoop), ongeacht of deze zijn gepubliceerd of bekendgemaakt, en accepteert deze algemene verkoopvoorwaarden door een bestelling te plaatsen en/of deze website te gebruiken.

  1. Aanbiedingen, Aanvaarding en Totstandkoming van Contract

Alleen de bevestiging van de bestelling van de contractpartij door Monday Merch of de levering van de contractproducten door Monday Merch vormt de totstandkoming van een contract tussen Monday Merch en de contractpartij.

Het aanbod van Monday Merch dient om de contractpartij te informeren en is maximaal 2 weken geldig. Monday Merch is niet wettelijk gebonden aan aanbiedingen en offertes, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen van Monday Merch kunnen op elk moment worden gewijzigd, inclusief prijsopgaven, en kunnen leiden tot een aanpassing van de prijsstelling vanwege lonen, productbeschikbaarheid, prijzen van grondstoffen, wijzigingen in verzendtarieven in geval van schommelingen in benzineprijzen of wisselkoersen. Het tonen van artikelen in de online winkel van Monday Merch vormt op zichzelf geen juridisch bindend aanbod door Monday Merch. Monday Merch streeft ernaar zich te houden aan het gegeven aanbod, maar behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen indien nodig vanwege productie. 

Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaalbestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Bestellingen en offertes worden als aanvaard beschouwd indien Monday Merch deze schriftelijk bevestigt. Monday Merch behoudt zich het recht voor om aanbiedingen binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de contractpartij hieraan rechten kan ontlenen.

  1. Prijzen en Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen, zijn alle door Monday Merch opgegeven prijzen van toepassing naast de toepasselijke wettelijke BTW en andere kosten, zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten. Alle door Monday Merch opgegeven prijzen zijn in euro's.

Monday Merch behoudt zich het recht voor om prijzen van zijn producten aan te passen. De contractpartij moet betalingen achteraf hebben verricht binnen 7 dagen na ondertekening van de prijsopgave. Monday Merch behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te houden en een levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Indien de contractpartij de overeengekomen som niet heeft betaald op de laatste dag van de betalingstermijn, is deze wettelijk in verzuim en in gebreke, zonder dat Monday Merch de contractpartij een herinnering hoeft te sturen of een ingebrekestelling hoeft te verzenden.

Alle verzendkosten die op het platform en in offertes worden vermeld, zijn schattingen. Door onvoorziene omstandigheden zoals wijzigingen in bestemming, schommelingen in benzineprijzen of onnauwkeurige initiële schattingen, kunnen de daadwerkelijke verzendkosten verschillen. In gevallen waarin de daadwerkelijke verzendkosten hoger zijn dan de geschatte kosten, zal de contractpartij worden gefactureerd voor het verschil. Monday Merch is toegewijd aan transparantie in dit opzicht en gebruikt verzending niet als winstmodel.

Gedurende de bestelprocedure wordt de contractpartij op de hoogte gesteld van de beschikbare betaalopties. Prijsopgaven en facturen mogen alleen worden betaald met bankoverschrijving (SEPA) en creditcard (met een toeslag van 2%) en alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Monday Merch kunnen betalingsmethoden anders dan bankoverschrijving en creditcard acceptabel zijn. 

De contractpartij stemt ermee in facturen alleen elektronisch te ontvangen.

Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen periode betaalt, heeft Monday Merch het recht om de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag waarop de contractpartij in verzuim is, waarbij een deel van een maand als een volledige maand telt. Indien de contractpartij in gebreke is, is deze ook schuldig aan buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schade aan Monday Merch. Incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de contractpartij worden de vorderingen van Monday Merch jegens de contractpartij onmiddellijk opeisbaar. 

  1. Levering

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd aan het magazijn van Monday Merch of het door de contractpartij in de hoofdovereenkomst gespecificeerde adres.

Indien Monday Merch vanwege problemen van de contractpartij niet kan leveren, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door de onmogelijkheid om te leveren. Monday Merch behoudt zich het recht voor om af te zien van deze vergoeding. Deze problemen kunnen onder meer zijn dat de contractpartij Monday Merch niet de nodige informatie verschaft om correct te verzenden, zoals een telefoonnummer, een e-mailontvanger, beschikbaarheid om het pakket te accepteren en douanekosten te betalen indien nodig. Monday Merch behoudt zich het recht voor om af te zien van deze vergoeding.

Door Monday Merch opgegeven levertijden zijn indicatief en geven, indien overschreden, de contractpartij geen recht op ontbinding of compensatie, tenzij de partijen anderszins uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het overschrijden van de opgegeven levertijd geeft de contractpartij geen recht op compensatie of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Monday Merch niet kan leveren binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving of de partijen anders zijn overeengekomen. Een late betaling zal ertoe leiden dat de leverdatum wordt vertraagd zodat deze overeenkomt met de ontvangst van de betaling. De productie zal beginnen nadat de contractpartij zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven op de factuur of prijsopgave, tenzij andere contractuele afspraken zijn vastgesteld, zoals dat de contractpartij niet hoeft te betalen totdat de goederen aan de contractpartij zijn geleverd.

In ieder geval zal Monday Merch zowel van zijn leveringsverplichtingen als van zijn aansprakelijkheid voor te late leveringen worden vrijgesteld in geval van overmacht. Gevallen van overmacht zijn onder meer maar niet beperkt tot leveranciersvertragingen bij het leveren van grondstoffen, stakingen of uitsluitingen, import- of exportbeperkingen, brand, oorlogen, rellen, natuurrampen en/of overheidsmaatregelen, noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); niet-nakomen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derde partijen; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecommunicatiestoringen; computervirussen, stakingen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. In deze situaties behoudt Monday Merch zich het recht voor om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of tijdelijk de uitvoering ervan te staken, zonder dat de contractpartij het recht heeft schadevergoeding of compensatie te eisen of de ontbinding van het contract aan te vragen. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

Indien Monday Merch vanwege problemen van de contractpartij, zoals het opgeven van een verkeerd adres, het niet accepteren van een pakket of andere redenen die succesvolle levering verhinderen, niet kan leveren, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door de onmogelijkheid om te leveren. In sommige gevallen kunnen onze verzendproviders kosten in rekening brengen voor extra leveringspogingen. Indien dergelijke kosten ontstaan, zal de contractpartij worden gefactureerd voor deze extra kosten. Het is de verantwoordelijkheid van de contractpartij om nauwkeurige afleverinformatie te verstrekken en een soepel acceptatieproces voor het pakket te vergemakkelijken om deze extra kosten te voorkomen.

Monday Merch heeft het recht om deelleveringen te doen onder de volgende voorwaarden: de levering van de resterende goederen is gegarandeerd en de contractpartij wordt niet onderworpen aan een onredelijke hoeveelheid extra kosten of uitgaven door de deellevering of indien Monday Merch ermee zou instemmen om het onredelijke bedrag aan extra kosten of uitgaven te betalen en als de deellevering om andere redenen niet onredelijk is voor de contractpartij.

Als de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, moet de contractpartij, voordat het product in ontvangst wordt genomen, hierover een aantekening laten maken door de expediteur of bezorger. Het niet doen hiervan betekent dat Monday Merch niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Als de contractpartij zelf voor het transport van een product zorgt, moeten zij eventuele zichtbare schade aan producten of verpakking voor het transport aan Monday Merch melden. Het niet doen hiervan betekent dat Monday Merch niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Monday Merch biedt ook Fast Track Delivery aan, wat betekent dat de contractpartij voorrang heeft in het ontwerpproces, productie- en magazijnproces en express verzending. Om Fast Track Delivery van toepassing te laten zijn, moeten de contractpartij en Monday Merch een specifieke leveringsdatum schriftelijk overeenkomen. Indien Monday Merch niet kan leveren op de specifieke leveringsdatum vanwege problemen van de contractpartij, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door de onmogelijkheid om te leveren. Indien de opgegeven leveringsdatum wordt overschreden vanwege problemen van Monday Merch, met uitzondering van overmacht en leveringsproblemen veroorzaakt door de contractpartij, zal Monday Merch de contractpartij compenseren met 25% van de oorspronkelijke factuur als tegoed op hun volgende aankoop bij Monday Merch.

  1. Transport en Risico-overdracht

Transportkosten worden altijd betaald door de contractpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze kosten omvatten douane- en invoerrechten, tenzij anders overeengekomen.

De contractpartij is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of potentiële vertragingen veroorzaakt door koeriersdiensten of postorderbedrijven gedurende het verzendproces. De contractpartij kan een specifieke koeriersdienst aanvragen, maar blijft het transportrisico dragen. 

Op het risico van accidentele vernietiging, verlies, degradatie of beschadiging van de contractproducten zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Totdat de volledige betaling is ontvangen, blijven alle door Monday Merch geleverde artikelen eigendom van Monday Merch.

De voorbehouden producten blijven eigendom van Monday Merch totdat alle vorderingen, toekomstige of bestaande, die Monday Merch tegen de contractpartij heeft, zijn voldaan, ongeacht de juridische rechtvaardiging. Alle vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop van artikelen die nog eigendom zijn van Monday Merch, worden automatisch overgedragen aan Monday Merch. Monday Merch behoudt zich het recht voor, in geval van niet-betaling, de artikelen aan een derde partij te verkopen. De contractpartij heeft geen recht op restitutie of compensatie in een dergelijk geval.

  1. Belemmeringen of vertragingen die de uitvoering beïnvloeden

In het geval dat een overmachtssituatie de uitvoering voor Monday Merch onmogelijk of buitensporig moeilijk maakt, heeft Monday Merch het recht om de overeenkomst te beëindigen. In het geval van een dergelijke gebeurtenis zal Monday Merch de contractpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.

Het eventuele recht van de contractuele partner om de overeenkomst te beëindigen omdat uitvoering onmogelijk is, is aan de toepasselijke wetgeving onderworpen.

Als Monday Merch tijdelijk niet in staat is de contractuele producten te leveren vanwege een leverancier die zijn contractuele verplichtingen jegens Monday Merch niet nakomt, Monday Merch, zonder eigen schuld en na binnen redelijkheid geprobeerd te hebben de situatie te verhelpen, heeft het recht om het contract te beëindigen.

  1. Acceptatie en Betwisting van Artikelen en Garantie

Monday Merch garandeert dat de contractuele producten die het heeft geleverd vrij zijn van gebreken en alle eigenschappen hebben die het heeft beloofd. Toch moet een garantie uitdrukkelijk worden gegeven. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door foutieve fabricage, constructie of materiaal. De garantie is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onbekwaam gebruik door de contractpartij, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

De contractpartij moet een door Monday Merch geleverd product of verleende dienst onmiddellijk onderzoeken op eventuele gebreken. Als een geleverd product of een verleende dienst niet voldoet aan wat de contractpartij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, moet de contractpartij Monday Merch zo spoedig mogelijk