Algemene voorwaarden

 1. Bereik van de Algemene Voorwaarden

De volgende basisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en contractuele overeenkomsten geplaatst bij Monday Merch of tussen Monday Merch en kopers van producten van Monday Merch. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen gedaan door Monday Merch, tenzij de partijen overeengekomen zijn om af te wijken van deze Algemene Voorwaarden.

Alleen als Monday Merch specifiek schriftelijk heeft bevestigd vóór of ten tijde van de afsluiting van het contract dat de algemene voorwaarden van het contract afwijken van die van de contractuele partner, zal het contract geldig zijn.

De contractpartij ziet uitdrukkelijk af van het toepassen van zijn eigen algemene voorwaarden (van verkoop), ongeacht of deze gepubliceerd of bekendgemaakt zijn, en accepteert deze algemene verkoopvoorwaarden door een bestelling te plaatsen en/of deze website te gebruiken.

 1. Aanbiedingen, Acceptatie en Conclusie van Contract

Alleen de bevestiging van de bestelling van de contractpartij door Monday Merch of de levering van de contractuele goederen door Monday Merch vormen de conclusie van een contract tussen Monday Merch en de contractpartij.

Het aanbod van Monday Merch dient om de contractpartij te informeren en is effectief voor maximaal 2 weken. Monday Merch is niet wettelijk gebonden door aanbiedingen en offertes, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen van Monday Merch kunnen te allen tijde worden aangepast, inclusief prijsopgaven, wat kan leiden tot een aanpassing van de prijzen als gevolg van lonen, beschikbaarheid van producten, prijzen van grondstoffen, wijzigingen in verzendtarieven in geval van schommelingen van benzineprijzen of wisselkoersen. Het tonen van artikelen in de online winkel vormt op zichzelf geen wettelijk bindend aanbod van Monday Merch. Monday Merch spant zich in om zich aan het gegeven aanbod te houden, maar behoudt zich het recht voor om artikelen indien nodig te wijzigen vanwege de productie. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor herhaalbestellingen, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Bestellingen en offertes worden als geaccepteerd beschouwd als Monday Merch deze schriftelijk heeft bevestigd. Monday Merch behoudt zich het recht voor om aanbiedingen binnen 3 dagen na ontvangst van de acceptatie in te trekken, zonder dat de contractpartij hier rechten aan kan ontlenen.

 1. Prijzen en Betaling

Tenzij anders aangegeven of overeengekomen, zijn alle door Monday Merch opgegeven prijzen van toepassing naast de toepasselijke wettelijke BTW en andere kosten, zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten. Alle door Monday Merch opgegeven prijzen zijn in euro's.

Monday Merch behoudt zich het recht voor de prijzen van haar producten aan te passen. De contractpartij moet achterstallige betalingen binnen 7 dagen na ondertekening van de prijsopgave hebben gedaan. Monday Merch behoudt zich het recht voor om bestellingen in behandeling te houden en de levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Indien de contractpartij op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft betaald, is deze wettelijk in gebreke en in strijd met het contract, zonder dat Monday Merch de contractpartij een herinnering hoeft te sturen of een ingebrekestelling hoeft te verzenden.

Alle verzendkosten die op het platform en in offertes worden vermeld, zijn schattingen. Door onvoorziene omstandigheden, zoals wijzigingen in bestemming, fluctuaties in benzineprijzen of onnauwkeurige initiële schattingen, kunnen de werkelijke verzendkosten verschillen. In gevallen waarin de werkelijke verzendkosten hoger zijn dan de geschatte kosten, zal de contractpartij een factuur ontvangen voor het verschil. Monday Merch zet zich in voor transparantie in dit opzicht en gebruikt verzending niet als winstmodel.

Tijdens het bestelproces wordt de contractpartij geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden. Prijsopgaven en facturen mogen alleen worden betaald met bankoverboeking (SEPA) en creditcard (met een toeslag van 2%) en alleen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Monday Merch kunnen andere betaalmethoden dan bankoverboeking en creditcard acceptabel zijn. 

De contractpartij stemt in met het alleen elektronisch ontvangen van facturen.

Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Monday Merch gerechtigd om de wettelijke rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de contractpartij in gebreke is, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt geteld. Indien de contractpartij in gebreke is, is deze ook de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schade aan Monday Merch verschuldigd. Incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of opschorting van betalingen van de zijde van de contractpartij, worden de vorderingen van Monday Merch op de contractpartij onmiddellijk opeisbaar. 

 1. Levering

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd aan het magazijn van Monday Merch of het door de contractpartij in de hoofdovereenkomst opgegeven adres.

Indien Monday Merch niet in staat is te leveren vanwege problemen van de contractpartij, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door het niet kunnen leveren. Monday Merch behoudt zich het recht voor om deze vergoeding niet te eisen. Deze problemen kunnen onder meer zijn gevallen waarin de contractpartij Monday Merch niet voorziet van de benodigde informatie om correct te verzenden, zoals een telefoonnummer, e-mailontvanger, beschikbaarheid om het pakket te accepteren en het betalen van douanekosten indien nodig. Monday Merch behoudt zich het recht voor om deze vergoeding niet te eisen.

De door Monday Merch opgegeven leveringstijden zijn indicatief en, indien overschreden, geven de contractpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Het overschrijden van de aangegeven levertijd geeft de contractpartij geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Monday Merch niet in staat is te leveren binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving of de partijen anders zijn overeengekomen. Een late betaling zal ervoor zorgen dat de leverdatum wordt uitgesteld om samen te vallen met de ontvangst van de betaling. De productie zal beginnen nadat de contractpartij zijn schriftelijke toestemming op de factuur of prijsopgave heeft gegeven, tenzij andere contractuele afspraken zijn vastgesteld, zoals dat de contractpartij niet hoeft te betalen totdat de goederen aan de contractpartij zijn geleverd.

In elk geval zal Monday Merch worden vrijgesteld van zowel zijn leveringsverplichtingen als zijn aansprakelijkheid voor late leveringen in geval van overmacht. Voorbeelden van overmachtsituaties zijn onder meer vertragingen bij leveranciers bij het leveren van grondstoffen, stakingen of uitsluitingen, import- of exportbeperkingen, brand, oorlogen, rellen, natuurrampen en/of overheidsmaatregelen, noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstanden, rellen, natuurrampen, enz.); niet-nakoming en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. In deze situaties behoudt Monday Merch zich het recht voor het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of de uitvoering ervan tijdelijk te staken, zonder dat de contractpartij recht heeft op schadevergoeding, compensatie of ontbinding van het contract. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Indien Monday Merch niet in staat is te leveren vanwege problemen van de contractpartij, zoals het opgeven van een verkeerd adres, het niet accepteren van het pakket, of andere redenen die een succesvolle levering verhinderen, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door het niet kunnen leveren. In sommige gevallen kunnen onze verzendproviders kosten in rekening brengen voor extra bezorgpogingen. Als dergelijke kosten ontstaan, zal de contractpartij een factuur ontvangen voor deze extra kosten. Het is de verantwoordelijkheid van de contractpartij om nauwkeurige leveringsinformatie te verstrekken en een soepel acceptatieproces voor het pakket te faciliteren om deze extra kosten te voorkomen.

Monday Merch heeft het recht om gedeeltelijke levering onder de volgende voorwaarden toe te staan: de levering van de resterende goederen is verzekerd en de contractpartij wordt niet onderworpen aan een onredelijke hoeveelheid extra kosten of uitgaven vanwege de gedeeltelijke levering of als Monday Merch ermee zou instemmen om de onredelijke hoeveelheid extra kosten of uitgaven te betalen en als de gedeeltelijke levering niet onredelijk is voor de contractpartij om andere redenen.

Als de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, moet de contractpartij, voordat hij het product in ontvangst neemt, hiervan een aantekening laten maken door de expediteur of bezorger. Het niet doen hiervan betekent dat Monday Merch niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. Als de contractpartij zelf zorgt voor het transport van een product, moet zij eventuele zichtbare schade aan producten of verpakkingen melden aan Monday Merch vóór het transport. Het niet doen hiervan betekent dat Monday Merch niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Monday Merch biedt ook Fast Track Delivery aan, wat betekent dat de contractpartij voorrang heeft in het ontwerpproces, de productie en het magazijnproces evenals expresverzending. Om Fast Track Delivery van toepassing te laten zijn, moeten de contractpartij en Monday Merch schriftelijk overeenkomen over een specifieke leveringsdatum. Indien Monday Merch niet in staat is te leveren op de specifieke leveringsdatum vanwege problemen van de contractpartij, is de contractpartij Monday Merch de extra kosten verschuldigd die mogelijk ontstaan door het niet kunnen leveren. Het overschrijden van de aangegeven leveringsdatum vanwege problemen van Monday Merch, met uitzondering van overmacht en leveringsproblemen veroorzaakt door de contractpartij, zal ertoe leiden dat Monday Merch de contractpartij compenseert met 25% van de oorspronkelijke factuur als tegoed op hun volgende aankoop bij Monday Merch.

 1. Transport en Overdracht van Risico

Transportkosten worden altijd betaald door de contractpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze kosten omvatten douane en invoerrechten, tenzij anders overeengekomen.

De contractpartij is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of potentiële vertragingen veroorzaakt door koeriersdiensten of postorderbedrijven gedurende het verzendproces. De contractpartij kan een specifieke koeriersdienst aanvragen, maar blijft het transportrisico dragen. 

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het risico van toevallige vernietiging, verlies, degradatie of beschadiging van de contractuele producten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Totdat volledige betaling is ontvangen, blijven alle door Monday Merch geleverde artikelen eigendom van Monday Merch.

De voorbehouden producten blijven eigendom van Monday Merch totdat alle vorderingen, toekomstige of bestaande, die Monday Merch op de contractpartij heeft, zijn voldaan, ongeacht juridische rechtvaardigingen. Alle vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop van artikelen die nog steeds eigendom zijn van Monday Merch, worden automatisch overgedragen aan Monday Merch. Monday Merch behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling de artikelen aan een derde partij te verkopen. De contractpartij heeft geen recht om vergoeding of compensatie te eisen in een dergelijk geval.

 1. Belemmeringen of vertragingen die de uitvoering beïnvloeden

In het geval dat een overmacht gebeurtenis de prestatie voor Monday Merch onmogelijk of buitengewoon moeilijk maakt, heeft Monday Merch het recht om het akkoord te beëindigen. In het geval van een dergelijke gebeurtenis zal Monday Merch de contractpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.

Het potentiële recht van de contractuele partner om het akkoord te beëindigen omdat uitvoering onmogelijk is, is onderhevig aan het toepasselijke recht.

Als Monday Merch slechts tijdelijk niet in staat is de contractuele producten te leveren omdat een leverancier zijn contractuele verplichtingen jegens Monday Merch niet nakomt, Monday Merch, zonder eigen schuld en nadat is geprobeerd de situatie binnen redelijkheid te verhelpen, heeft het recht om het contract te beëindigen.

 1. Acceptatie en Uitdaging van Artikelen en Garantie

Monday Merch garandeert dat de contractuele producten die zij heeft geleverd vrij zijn van gebreken en alle beloofde eigenschappen bezitten. Echter, een garantie moet uitdrukkelijk worden gegeven. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de contractpartij, evenals wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.

De contractpartij dient een geleverd product of verleende dienst van Monday Merch onmiddellijk te onderzoeken op eventuele gebreken. Als een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan wat de contractpartij redelijkerwijs mocht verwachten van de overeenkomst, moet de contractpartij Monday Merch per aangetekende brief zo gedetailleerd mogelijk informeren over het gebrek, zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week na ontdekking van het gebrek. Als er binnen 1 week geen klacht is ingediend, wordt het gebrek aan klacht beschouwd als de acceptatie van het artikel, tenzij een dergelijk gebrek niet herkenbaar was. Als een dergelijk verborgen gebrek later werd ontdekt, heeft de contractpartij of een derde persoon opnieuw 1 week om een dergelijk gebrek te melden. Een uitdaging na 1 week is niet mogelijk. Een contractpartij mag de levering niet weigeren wegens een klein gebrek.

Als er gebreken zijn in delen van de items, geeft dit de contractpartij niet het recht om de gehele zending van items uit te dagen. Dergelijke gebreken, indien binnen 1 week gemeld, kunnen alleen resulteren in een prijsverlaging. De contractpartij heeft geen recht op vervanging of geldelijke compensatie.

Monday Merch behoudt zich het recht voor om het artikel op gebreken te inspecteren en de contractpartij moet aan een dergelijk verzoek voldoen. Monday Merch behoudt zich het recht voor om een reparatie, een omruiling of een terugbetaling voor het artikel te verstrekken, indien het gebrek binnen de hierboven genoemde termijn is gemeld. Alleen in gevallen waarin Monday Merch twee redelijke pogingen heeft gedaan om haar verplichting na te komen en is mislukt of heeft geweigerd dit te doen, zou de contractuele partner het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen.

De online informatie, prijslijsten en andere documenten van Monday Merch die aan de contractpartij zijn gegeven, inclusief beschrijvingen, visuele illustraties van de producten, afmetingen en andere technische details zijn slechts benaderingen, tenzij contractueel een identiek product is vereist. Deze zijn bedoeld om een beschrijving van de prestaties te geven en mogen niet worden geïnterpreteerd als beschrijving van feitelijke eigenschappen en belofte van een exacte overeenkomst. Kleine kleurvariaties kunnen niet als een gebrek worden beschouwd. Een garantie van een exacte overeenkomst kan alleen uitdrukkelijk worden gegeven indien de term garantie wordt gebruikt.

Kleine afwijkingen kunnen niet worden gebruikt als basis voor het weigeren van betaling, het claimen van schadevergoeding, het weigeren van producten of het eisen van de beëindiging van het contract.

Als een contractpartij monsters van producten van Monday Merch wenst te ontvangen, kunnen deze monsters in rekening worden gebracht. Mocht de contractpartij besluiten geen bestelling te plaatsen na het ontvangen en beoordelen van de monsters, dan worden de kosten van de monsters gefactureerd aan de contractpartij. De prijs van de monsters is gelijk aan de lijstprijs op de website.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Monday Merch is alleen aansprakelijk voor enige schade of kosten die de contractpartij lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Monday Merch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien er sprake is van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Monday Merch beperkt tot het typische bedrag voor een dergelijk contract en beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs kon worden voorzien bij het aangaan van het contract. Deze aansprakelijkheid is ook beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door een eventuele (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, en bij afwezigheid van (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van het bedrag van de claim, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De contractpartij verklaart dat zij de rechten bezit om de ingediende gegevens te kopiëren en te reproduceren. De contractpartij zorgt ervoor dat alle aan Monday Merch verstrekte materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. De contractpartij moet Monday Merch vrijwaren van alle claims en schadevergoedingen die tegen Monday Merch worden ingediend in geval van inbreuk op rechten van derden, evenals van de kosten van juridische verdediging in geval van een inbreuk op rechten van derden door de uitvoering van een bestelling.

 1. Recht op Terugtrekking en Recht om te Annuleren of Beëindigen

Monday Merch behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit het contract als de contractpartij per e-mail is herinnerd aan een openstaande betaling en niet binnen een redelijke termijn heeft voldaan of als de contractpartij geen drukgegevens levert zelfs na een herinnering van Monday Merch of als de geleverde drukgegevens bestaan uit of bevatten schendingen van wettelijke bepalingen of over het algemeen racistische, seksistische, xenofobe of soortgelijke doelstellingen nastreven. Daarnaast mogen de drukgegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. In elk geval, indien de contractpartij haar verplichtingen niet nakomt of de overeenkomst beëindigt, dient de contractpartij 30% van het orderbedrag te betalen als compensatie aan Monday Merch.

Er is geen vrijwillig recht van terugtrekking toegestaan aan contractuele partners die ondernemers zijn.

Dit recht van terugtrekking is niet van toepassing op goederen die Monday Merch heeft aangepast voor de contractpartij, wat betekent niet-vooraf gefabriceerde goederen of voor de contractpartij op maat gemaakte goederen.

Contractpartijen hebben de mogelijkheid om het contract te annuleren of te beëindigen. Deze annulering of beëindiging is echter onderworpen aan een betaling van een vergoeding van 55% van het oorspronkelijke prijsvoorstel, dit exclusief verzend-, opslag- en klantenkosten indien deze waren inbegrepen in het oorspronkelijke prijsvoorstel.

 1. Opslag van goederen

Monday Merch slaat goederen gekocht en betaald door de contractpartij maximaal twee weken gratis op. Na twee weken kan Monday Merch goederen gekocht en betaald door de contractpartij maximaal 2 jaar opslaan tegen een eenmalige vaste vergoeding, waarvan de prijs op de website van Monday Merch beschikbaar is. Na twee jaar kan Monday Merch geen garanties geven dat de goederen langer worden opgeslagen indien de contractpartij deze niet binnen twee jaar na plaatsing van de bestelling heeft opgeëist. Monday Merch is niet verplicht om de items te vergoeden of terug te betalen.

 1. Algemene Bepalingen

12 a. Auteursrechten

De aankoop van een item door Monday Merch betekent niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten daarin, tenzij anders schriftelijk gespecificeerd. Alle ontwerpen, modellen, schetsen, creaties en soortgelijke producten gemaakt door Monday Merch zijn het exclusieve eigendom van Monday Merch en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Monday Merch. Monday Merch behoudt zich het recht voor om het logo en de ontwerpen van de contractpartij die tijdens het project zijn gemaakt, te gebruiken voor promotionele doeleinden na voltooiing van het project.

12 b. Toepasselijk Recht

Elk geschil dat voortvloeit uit, voortkomt uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Elke overeenkomst wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, die worden geacht de toepasselijke wetgeving hiervan te zijn.

12 c. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en het Engels is de bepalende versie in geval van controverse of inconsistentie.

12 d. Wijzigingen of Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Monday Merch behoudt zich het recht voor om af te wijken van deze voorwaarden of een contract. Dergelijke afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Monday Merch behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Monday Merch zal met de prijsopgaven een link naar deze Algemene Voorwaarden verstrekken. Het voortdurende gebruik van de website van Monday Merch wordt beschouwd als de acceptatie van de nieuwe voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van elke contractpartij om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te herzien.

12 e. Ongeldigheid van sommige bepalingen

Indien individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

12 f. Koppen

De koppen van alle secties en subsecties vormen geen onderdeel van deze Overeenkomst of Bijlagen, maar worden beschouwd als te zijn gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben geen invloed op de constructie of betekenis van deze Overeenkomst of enige van haar bepalingen, tenzij een dergelijke constructie tot ondubbelzinnige conclusies leidt.

12 g. Gebruik van de dienst

Monday Merch behoudt zich het recht voor om een of meer gebruikers te blokkeren of anderszins te weigeren de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook.


Monday Merch B.V.

Schiedamsedijk 38

3011 ED ROTTERDAM

Nederland


E-mail: support@mondaymerch.com 

Kamer van Koophandel: 86827677

BTW-nummer: NL864101843B01

EORI: NL864101843

EORI GB: GB447723082000


Bijgewerkt 24-05-2024.